نظام مهندسی استان فارس

این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل،اسم و تفکیک رشته عمران،معماری،برق و میکانیک میباشد.
صحت درستی بانک بالای 80 درصد است.