نظام مهندسی قزوین

این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل،تفکیک رشته و نام شخص میباشد.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.