نظام مهندسی قم

این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل،تفکیک رشته میباشد.
صحت درستی بانک بالای 75 درصد است.