نظام مهندسی زنجان

این بانک فقط دارای شماره موبایل و اسم شخص است.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.