نظام مهندسی سمنان

این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل و تفکیک رشته میکانیک ، عمران ، برق و معماری و اسم شخص میباشد.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است