بانک اطلاعات ساختمان سازان کشور

فایل بروز اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت کشور سال 1397

مشخصات:نام سازنده،آدرس ساختمان،تعداد طبقات،تعداد واحد،مرحله ساخت

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.

تعداد 4900 شماره موبایل این بانک دارای مشخصات نام سازنده،آدرس ساختمان،تعداد طبقات،تعداد واحد،مرحله ساخت.