نظام مهندسی خوزستان

این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل و اسم شخص میباشد.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.