نظام مهندسی بوشهر

تعداد 1200 شماره موبایل

این بانک فقط دارای شماره موبایل و اسم است.

به هیچ عنوان تفکیک شهر،آدرس،رشته تحصیلی،تلفن ثابت ندارد.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.