نظام مهندسی استان البرز

این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل،آدرس،اسم، برخی تلفن ثابت میباشد.
صحت درستی بانک بالای 80 درصد است.