نظام مهندسی آذربایجان شرقی

این بانک فقط دارای تفکیک رشته میباشد.

10 درصد بانک دارای مشخصات اسم شخص است.

صحت درستی بانک بالای 75 درصد است.