پیمانکاران کشور

بانک اطلاعات پیمانکاران کشور

مشخصات:80 درصد پیمانکاران دارای اطلاعاتی مانند:آدرس،اسم ميباشد.

ضریب خطا: 15درصد