بانک اطلاعات پزشکان استان ایلام

بانک اطلاعات پزشکان استان ایلام

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد شامل: نام پزشک،همراه،تخصص،ایمیل،تفکیک رشته تحصیلی.

ضریب خطا:5 درصد