ساختمان سازان تهران 1395

اطلاعات کامل پروژه در زمان ساخت از قبیل،آدرس-تعداد واحد-تعداد طبقات-نوع سازه -همراه سازنده یا مالک در سال 1395 مشخص شده است.

ضریب خطا:10 درصد