بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران1398

بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران 1398

تعداد رکورد:3300

مشخصات:آدرس پروژه،نام سازنده،همراه،تعداد طبقات،تعداد واحد،نوع سازه،مرحله ساخت.

ضریب خطا:15 درصد درمرحله ساخت