بانک اطلاعات پزشکان خراسان رضوی

بانک اطلاعات پزشکان استان خراسان رضوی(مشهد)

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد شامل: نام پزشک،همراه،تخصص،ایمیل،تفکیک رشته تحصیلی.

ضریب خطا:5 درصد