نیسان و وانت بار تهران

1700 رکورد از این فایل دارای مشخصات است و مابقی فقط شماره موبایل هستن.

ضریب خطا: 10 درصد