وکلای تهران

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد.

از جمله: آدرس، نام و نام خانوادگی، شماره ثابت و همراه.

فرمت فایل اکسل می باشد.

ضریب خطا: 5 درصد.