مهندسین معدن

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد.

ضریب خطا: 10 درصد