مالکین زمین در هشتگرد

این بانک فقط شماره موبایل است و مشخصات دیگری ندارد.

فرمت فایل pdf می باشد.

ضریب خطا: 5درصد