ساختمان سازان تهران 1394

اطلاعات پروژه های در سال 1394 از قبیل آدرس-تعداد طبقات-تعداد واحد-نوع سازه - مرحله ساخت -همراه سازنده و مالک مشخص شده است.

ضریب خطا:10درصد