مهندسین عمران پایه یک تهران

تعداد 1400 رکورد از این فایل اکسل دارای شماره موبایل هستند و مابقی دارای شماره ثابت به همراه نام.

ضریب خطا: 10 درصد