ساختمان سازان تهران سال 1392

صحت درستی بانک بالای 95 درصد است.

این بانک با تفکیک منطقه،نام سازنده،شماره همراه سازنده،آدرس ساختمان،تعداد طبقات،تعداد واحد،نوع سازه،مرحله ساخت می باشد.

تعداد رکورد: 16500 شماره موبایل سازنده.