پوشاک و لباس مشهد

در این فایل مشخصات واحد صنفی،نام مدیریت،شماره ثابت و همراه،آدرس در تمامی زمینه های پوشاک از قبیل

تولیدکنندگان پوشاک،پیراهن فروشان و پیراهن دوزان،عمده فروشان،پارچه فروشان و غیره تفکیک شده است.

درصد خطا 10%