فروشندگان سانترال

بانک شماره موبایل فروشندگان سانترال.

این بانک فقط دارای شماره موبایل است و مشخصات دیگری ندارد.

ضریب خطا 25 درصد.