خریداران خط موبایل

بانک شماره موبایل مرتبط با خریداران خط موبایل.

این بانک فقط دارای شماره موبایل می باشد.

ضریب خطا:25 درصد