تزئینات خودرو

این بانک فقط دارای شماره موبایل می باشد.

مشخصات دیگری ندارد.

ضریب خطا:30 درصد