کل کارخانجات کشور

بروزترین بانک اطلاعات کارخانجات کشور به تفکیک استان و شهر با مشخصات کامل.

تعداد رکورد: 140000 شماره موبایل

ضریب خطا: 5درصد.