شهرک های صنعتی اصفهان

دارای مشخصات نام شهرک و نام شرکت و شماره موبایل مدیریت می باشد.
صحت این شماره بالای 90درصد می باشد.