کلیه پکیج اطلاعات ساختمان سازان

کلیه اطلاعات اعلام شده از جمله بانک اطلاعات ساختمان سازان تهرا از سال1392 تا سال 1397

بانک اطلاعات ساختمان سازان کشور به تفکیک استان.

بانک اطلاعات انبوه سازان کشور.

بانک اطلاعات پیمکانکاران کشور به تفکیک استان.

ضریب خطا بین 15 تا 20 در صد می باشد.