نظام مهندسی کرمانشاه

این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل،تفکیک رشته تحصیلی میباشد.
صحت درستی بانک بالای 75 درصد است.