نظام مهندسی استان گلستان

این بانک فقط دارای تفکیک رشته تحصیلی،اسم شخص و شماره موبایل است.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.