نظام مهندسی چهار محال و بختیاری

این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل،تفکیک رشته،اسم میباشد.
صحت درستی بانک بالای 80 درصد است.