نظام مهندسی کرمان

این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل،اسم شخص و تفکیک رشته میباشد.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.