نظام مهندسی همدان

این بانک فقط دارای تفکیک رشته تحصیلی،اسم شخص ،ایمیل و شماره موبایل است.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.