نظام مهندسی لرستان

این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل و اسم و تفکیک رشته تحصیلی میباشد.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.