ساختمان سازان البرز(کرج)

صحت درستی بانک بالای 85 درصد است.

این بانک با تفکیک منطقه،نام سازنده،شماره همراه سازنده،آدرس ساختمان،تعداد طبقات،تعداد واحد،نوع سازه،مرحله ساخت می باشد.

آپدیت سال 1393